~  P  O  Z  V  Á  N  K  A  ~

V á ž e n í   f y z i o t e r a p e u t é,
S r d e č n ě   V á s    z v e m e   n a   1. j a r n í   s e t k á n í
E l i t n í h o   k l u b u   f y z i o t e r a p e u t ů,
k t e r é   s e   b u d e   k o n a t   v e   s t ř e d u   7. d u b n a   2 0 0 4
n a   L e t e n s k é   p l á n i.

Pro Vaše potěšení je připraven následující program:

9:52

Sraz v areálu „Kyvadla“, přesun k místu konání

10:00

Slavnostní zahájení

10:15

Rozdělení do družstev, (dle „fair play“ – losem)

10:25

Rozcvička

10:25

Trénink hodů

10:45

Malé občerstvení

11:00

Začátek turnaje ©)

 

Kvalifikace (určení pořadí družstev)

 

Čtvrtfinále

11:40

Malé občerstvení

 

Semifinále

 

Finále

12:30

Vyhlášení vítězů

12:45

Přípitek ku příležitosti 160.výročí

13:00

Piknik ª)

 

Degustace vín s vyhlášením nejlahodnějšího buketu §)

14:00

Slavnostní ukončení

 

After párty pod kaštany

 

T ě š í m e   s e   n a   V a š i   ú č a s t.

 Z a    E  K  F

(E l i t n í   k l u b   f y z i o t e r a p e u t ů)

a k c i o n á ř k y

P. T o š n a r o v á,  O. K o m í n o v á,   K. J u r o v á

 

N a   k o l u j í c í   p o z v á n k u   p o t v r ď t e   p r o s í m   s v o j i   ú č a s t. 

 
P r o   v á ž n é   z á j e m c e:

Celé setkání je ve sportovním duchu, přesto prosíme všechny vážené členy, 
aby dbali etických pravidel a svůj oděv doplnili alespoň jedním vhodným předmětem,
který nám bude stále připomínat naši společenskou vrstvu.
Dámy, s podpadky se špatně operuje na anglickém trávníku, který je po celé Letenské pláni,
pánové, Vaše mercedesy budete muset nechat zaparkovat 250 m! od místa konání,
je tedy třeba zvolit předmět opravdu „vhodně“.

 

©) Turnaj ve tradiční francouzské hře Le  Pétague.
ª) Pro různorodost pokrmů přineste vlastní delikatesy.
§) Pro různorodost buketů přineste vína z vlastních vinic.